Cookie Policy i Regulamin

REGULAMIN z dnia 6.05.2014

Zlecenie usługi  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu (warunków umowy)

  1. Poufność: Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem tłumaczy certyfikowanych i przysięgłych, którzy współpracują z biurem w ramach danego zlecenia). Wybrane fragmenty zdania mogą być także przesłane do specjalistów (np. lekarzy) w razie konieczności skonsultowania terminów. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłanych dokumentów przez email, whatsapp, facebook czy inne środki przekazu.
  2. Jednostka rozliczeniowa: Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest określona (umową lub zamówieniem) liczba znaków ze spacjami, liczba słów, czas pracy etc. Niektóre dokumenty mają ceny standardowe niezależnie od ilości znaków (np. brytyjskie akty urodzenia).
  3. Wysyłka dokumentów do klienta: Tłumaczenia wysyłane są standardowo (z automatu) pierwszą klasą (first class Royal Mail) chyba, że klient zażyczy sobie w emailu przesyłkę sign for (koszt dodatkowy: 2.5 funta) oraz special delivery (koszt dodatkowy: 7.5 funta). Biuro nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty niedostarczone lub dostarczone z opóźnieniem z winy poczty.
  4. Klient otrzymuje dokument w formie skanu lub pocztą lub na życzenie w formie skanu i pocztą. Na pisemne życzenie klienta, w przypadku dokumentów standardowych takich jak akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa czy akty chrztu, klient może otrzymać bezpłatną  dodatkową kopię tłumaczenia. Dodatkowe kopie innych dokumentów są płatne – 3 – 5 funtów w zależności od ilości stron.
  5. Anulowanie zlecenia: W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez BESTWORD w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.
  6. Reklamacje: BESTWORD zobowiązuje się do wykonywania zleceń z zachowaniem zasad należytej staranności, w szczególności zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki tłumaczenia.
  7. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 14 dni od jej wykonania. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane bowiem dokumenty przesłane przez klienta mogą ulec usunięciu. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres info@bestword.co.uk. Prawo do reklamacji nie przysługuje w przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym – patrz punkt 9.
  8. BESTWORD zobowiązuje się do terminowego, jak najbardziej rzetelnego i wiernego wykonania powierzonych zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe znajdujące się w tekście oryginalnym.
  9. Tryb ekspresowy: W przypadku zleceń w trybie ekspresowym firma nie ma możliwości dokonania proofreadingu (sprawdzenia tłumaczenia przez drugiego tłumacza) i w związku z tym firma BESTWORD i jej tłumacze nie biorą  odpowiedzialności za ewentualne błędy, omyłki czy opuszczenia w tłumaczeniu. Za zlecenie w trybie ekspresowym uważa się każde zlecenie, które na prośbę klienta mam być wykonane wcześniej niż termin realizacji podany przez biuro. Biuro nie nalicza dodatkowej opłaty za zlecenia w trybie ekspresowym.
  10. Tłumaczenia medyczne: Tłumaczenia medyczne w cenie standardowej wykonywane są przez tłumaczy mających doświadczenie w zakresie tekstów medycznych aczkolwiek nie mają wykształcenia medycznego. Na życzenie klienta i za dodatkową opłatą w wys. 50% ceny standardowej tłumaczenie możemy zlecić wykonanie tłumaczenia tłumaczowi z wykształceniem medycznym (zależne od dostępności).
  11. Odszkodowanie: Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem pisemnym jest ograniczone maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za wykonane  tłumaczenie.
  12. Wpłata pieniędzy na konto lub Paypal jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wszystkich warunków uzgodnionych telefoniczne lub mailowo.
  13. Płatność za usługę stanowi potwierdzenie jej zlecenia oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz warunków uzgodnionych z biurem.
  14. Termin wykonania usługi: Czas rozpoczęcia tłumaczenia jest liczony od momentu wpłynięcia opłaty za tłumaczenie na konto bankowe lub Paypal.
  15. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od biura (Np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie serwerów lub łącz internetowych, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, itp.). lub jeśli dany tekst wymaga konsultacji np. z lekarzem z uwagi na specjalistyczne słownictwo. Podane terminy realizacji są terminami orientacyjnymi chyba że klient poda konkretny termin, w którym życzy sobie otrzymać tłumaczenie.
  16. Dane osobowe: Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez BESTWORD wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia i późniejszego kontaktu z Klientem. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą obowiązującą na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Data Protection Act 1998 o ochronie danych osobowych.
  17. Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu brytyjskiemu. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby biura.
  18. Spory wynikłe na tle wykonania usługi po akceptacji regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygnąć na drodze polubownej.
  19. Niniejszy Regulamin po zaakceptowaniu warunków staje się pełnoprawną umową pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą (Klientem) do czasu jej odwołania.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Na życzenie dostępna jest także wersja w języku polskim.

In view of the recent changes to data protection and GDPR laws, we have updated our policy.

Personal data contained within documents for translation

As the primary data controller it is your obligation to ensure that you have consent from the data subject or otherwise lawful grounds for sending us content containing personal data for translation. Bestword acts as both a data processor and a joint controller of personal data present in documents for translation.

What we do with personal data in content for translation

We do not extract personal data in translation content for processing outside the context of the translated documents. We have a policy in place to oversee the effective and secure processing of data within documents for translation, including personal data.

Special Categories of Personal Data

If your documents contain special categories of personal data belonging to a third party data subject, it is your obligation to obtain the relevant consent and establish lawful grounds for the processing of that data according to articles 6 and 9 of the regulations. We will make every effort to identify special categories of personal data within documents you provide to us prior to starting the translation workflow so appropriate measures can be taken.

How long we keep your data

We are required under UK tax law to keep your basic personal data (name, address, contact details) for six years, after which time it will be destroyed.

What are your rights

If at any point you believe the information we process is incorrect you can request to see this information and have it corrected or deleted. If you wish to raise a complaint on how we have handled personal data within documents for translation, you can contact us to have the matter investigated. If you are not satisfied with our response or believe we are processing your personal data not in accordance with the law you can raise a complaint to the Information Commissioner’s Office https://ico.org.uk/

?
Szybka Wycena