Cookie Policy

REGULAMIN z dnia 6.05.2014

Zlecenie usługi  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu (warunków umowy)

 1. BESTWORD wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami.
 2. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim (za wyjątkiem tłumaczy), z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).
 3. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest określona (umową lub zamówieniem) liczba znaków ze spacjami, liczba słów, czas pracy etc.
 4. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są wykonywane z kopii (w oparciu o skan lub zdjęcie) lub na podstawie okazanego oryginału.
 5. W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez BESTWORD w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.
 6. BESTWORD zobowiązuje się do wykonywania zleceń z zachowaniem zasad należytej staranności, w szczególności zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki tłumaczenia.
 7. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 14 dni od jej wykonania. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres BESTWORD. Prawo do reklamacji nie przysługuje w przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym.
 8. BESTWORD zobowiązuje się do terminowego, jak najbardziej rzetelnego i wiernego wykonania powierzonych zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe znajdujące się w tekście oryginalnym.
 9. Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem pisemnym lub ustnym jest ograniczone maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za wykonanie  tłumaczenia.
 10. Wpłata pieniędzy na konto lub Paypal jest równoznaczna z zaakceptowaniem terminu realizacji i wszystkich szczegółów zlecenia.
 11. Płatność za usługę stanowi potwierdzenie jej zlecenia oraz akceptację Regulaminu (warunków umowy) BESTWORD.
 12. Czas rozpoczęcia tłumaczenia jest liczony od momentu wpłynięcia opłaty za tłumaczenie.
 13. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od biura (Np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie serwerów lub łącz internetowych, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, itp).
 14. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez BESTWORD wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia i późniejszego kontaktu z Klientem. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą obowiązującą na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Data Protection Act 1998 o ochronie danych osobowych.
 15. W sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu brytyjskiemu. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby BESTWORD.
 16. Spory wynikłe na tle wykonania usługi po akceptacji regulaminu, strony zobowiązują się załatwić na drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, poddać rozstrzygnięciu sądowi miejscowemu właściwemu dla siedziby BESTWORD.
 17. Niniejszy Regulamin po zaakceptowaniu warunków staje się pełnoprawną umową pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą, która wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i jest wiążąca do czasu jej aktualizacji lub odwołania.

In view of the recent changes to data protection and GDPR laws, we have updated our policy.

Personal data contained within documents for translation

As the primary data controller it is your obligation to ensure that you have consent from the data subject or otherwise lawful grounds for sending us content containing personal data for translation. Bestword acts as both a data processor and a joint controller of personal data present in documents for translation.

What we do with personal data in content for translation

We do not extract personal data in translation content for processing outside the context of the translated documents. We have a policy in place to oversee the effective and secure processing of data within documents for translation, including personal data.

Special Categories of Personal Data

If your documents contain special categories of personal data belonging to a third party data subject, it is your obligation to obtain the relevant consent and establish lawful grounds for the processing of that data according to articles 6 and 9 of the regulations. We will make every effort to identify special categories of personal data within documents you provide to us prior to starting the translation workflow so appropriate measures can be taken.

How long we keep your data

We are required under UK tax law to keep your basic personal data (name, address, contact details) for six years, after which time it will be destroyed.

What are your rights

If at any point you believe the information we process is incorrect you can request to see this information and have it corrected or deleted. If you wish to raise a complaint on how we have handled personal data within documents for translation, you can contact us to have the matter investigated. If you are not satisfied with our response or believe we are processing your personal data not in accordance with the law you can raise a complaint to the Information Commissioner’s Office https://ico.org.uk/

?
Szybka Wycena